поръчки за 8-ми Март не се приемат

Политика за защита на личните данни

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

ИН-Тел ЕООД e фирма, занимаваща се с търговия и сервиз на мобилни телефони и различни видове електроника.

Данни за контакт с ИН-Тел ЕООД:

Местоположение:

Държава: България

Седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев ул.Солун №21

Физически магазин: гр.Гоце Делчев ул. Солун №21, м-н GDMobil

Телефон: 0893 933 338

Ел. поща: [email protected]

Интернет страници:  https://gdmobil.bg

Отговорно лице по защита на данните:

С нашето oтговорно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: [email protected]

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

1. Физически лица, клиенти на физическия магазин: Имена, Адрес, email, Телефонен номер, ЕГН – единствено при кандидатстване на стоков кредит

2. Физически лица, клиенти на електронния магазин: Имена, Адрес, email, Телефонен номер, ЕГН – единствено при кандидатстване на стоков кредит, IP адрес, бисквитки 

3. Служители/работници на фирмата

Източник:

Данните са получени от субекта на данни

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Служители и работници: Управление на човешките ресурси, изплащане на трудовите възнаграждения и изпълнение на свързаните с това задължения на работодателя за удържане и плащане на здравни и социални осигуровки на служителите, на данъци, както и на други права и задължения на Дружеството в качеството му на работодател;

  
Клиенти на физическия и електронен магазин: Администриране на отношенията с клиенти на дружеството и предоставяне на услуги; Осъществяване на транспорт и доставка на заявени, поръчани и/или вече закупени стоки; изготвяне на товарителници, обратни разписки, платежни документи и други документи, свързани с извършването на транспорт и доставка на стоки и/или документи. Изпълнение на законови задължения и отчитане пред държавни и други компетентни органи, институции, организации, учреждения и др. органи на власт; осъществяване на контакт и кореспонденция;

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:


Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

Клиенти на физическия и електронен магазин: Получатели на Вашите данни могат да бъдат куриерски дружества във връзка с реализиране на доставка на стоки и кредитни институции във връзка с ваше искане за покупка на кредит.

Служители и работници: Получатели на Вашите данни могат да бъдат счетоводна къща в качеството си на обработващ лични данни и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения

Третите страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от ИН-Тел ЕООД.

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с Форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните по образец.

Период на съхраняване на данните: 

ИН-Тел ЕООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от срока, предвиден по правоотношението, в договора или срока на валидност на офертата; в случай на подадена рекламация – до окончателно приключване на рекламационното производство;

Независимо от това данните се съхраняват до изтичане на съответните законовоопределени срокове, в случай, че има такива, като данните ще бъдат съхранявани по начините, подробно описани в Политика за защита на личните данни, приета от ИН-Тел ЕООД, с която може да се запознаете във физическия магазин на ИН-Тел ЕООД или онлайн на сайтовете на ИН-Тел ЕООД  - gdmobil.bg и в съответствие с утвърдения от ИН- ЕООД График за събиране и унищожаване на категории данни.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

o   личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

o   когато сте оттеглил своето съгласие;

o   когато сте възразил срещу обработването,

o   когато обработването е незаконосъобразно;

o   когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

o   когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

o   при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

o   за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес.

o   за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез ИН-Тел ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на ИН-Тел ЕООД .

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни по-долу:

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

Защо ИН-Тел ЕООД събира и съхранява лични данни?

За да можем да Ви предоставим продуктите и услугите, които предлагаме, е необходимо да съберем лични данни от категориите и за целите, подробно описани по-горе.
Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.
За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, ИН-Тел ЕООД ще поиска от вас допълнително съгласие.

Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност по-горе подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

ИН-Тел ЕООД може да предаде вашите лични данни на наши под доставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от ИН-Тел ЕООД.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

ИН-Тел ЕООД обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

ИН-Тел ЕООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Регистрираните потребители в електронния магазин могат да упражняват своите права посредством инструментите за управление на лични данни в профила.

За всички останали субекти на данни в тази декларация е необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да получите тук или във физическия магазин на ИН-Тел ЕООД. За да удостоверите Вашата самоличност е необходимо да представите документ за идентификация.

magnifier